Médiaelmélet és -történet

- Syi -


A tantárgy célja

A kurzus során a mediatizált kommunikáció szabályszerűségeivel foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy mi történik az emberekkel akkor, amikor a kommunikációs lehetőségeik bővítésére kommunikációs eszközöket alkalmaznak. Úgy elemezzük a kommunikáció és technológia kölcsönhatását, hogy közben két szempontot tartunk szem előtt. Egyfelől vizsgáljuk, hogy miként hat a technológia az ember kommunikációs képességeire, az alkalmazott technológiák hogyan formálják át (olykor hogyan határozzák meg) a kommunikáció tényleges társadalmi gyakorlatát. Másfelől megnézzük azt is, hogy a különböző kulturális készlettel rendelkező emberek képességei milyen módon befolyásolják, milyen mértékben „értelmezik át” a kommunikációs eszközök használatát. Utóbbi szempont miatt olykor kitérünk a kommunikációs technológiák vezérlésének kérdéseire. A technologizált kommunikáció egészén belül külön foglalkozunk a média, a mediális kommunikáció világával, aminek kapcsán elemezzük a nyilvánosság és a média viszonyát is. Mivel minden eszközhasználat energiafogyasztással jár, meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen energiaigénye van az információrögzítés, -tárolás és -továbbítás különféle eszközeinek. Az információ és energia kapcsolatrendszerén belül kiemelten figyelünk az elektromosság, a villamosság területére. A kommunikációs technológiák széleskörű társadalmi használatbavételét abból a szempontból is megvizsgáljuk, hogy az ilyen eszközök használata milyen típusú és milyen mértékű kontrollt tesz lehetővé egyes emberek, társadalom csoportok számára. Ezen a kérdéskörön belül néha kitérünk a hadiipar szerepére is. A fenti témák kibontása történeti megközelítést kíván. Mondanivalónk alátámasztásához hivatkozni fogunk a kommunikációtörténet fontosabb fordulópontjaira, a szöveges médiumok, az írás, a nyomtatás, a könyv, a sajtó, a távíró, az optikai médiumok, a képrögzítési és képnyomatási technikák, a fotográfia, a film, a televízió, a hangrögzítési és -tárolási technikák, a telefon, a fonográf, lemezjátszó, magnó, valamint a számítógép és más digitális eszközök jelenségeire.


A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 1. A kommunikációs helyzetek, kommunikációs eszközök, iparágak.
  • A kommunikáció tranzakciós és rituális modellje, a kommunikációs helyzetek jellemzése, a kommunikációs eszközök értelme, jelenlétkommunikáció, időt és/vagy teret áthidaló a kommunikáció fogalma, az eszközpenetráció trendjei, Moore törvény
  • információtípusok szerinti kommunikáció
  • a két nagy kommunikációs iparág távközlési és médiaipar
  • kommunikációs helyzetek, kommunikáció számossága, irányítottsága, struktúrája

  • A kommunikáció modellje, in: [Syi 2007:13-25]
   Médiaipar, in: [Syi 2007:187-205]
   A kommunikáció architektúrája, in: [Syi 2007:207-230]


 2. Elemi kommunikációs technológiák
  • a posta története (levél, csomag, logisztika)
  • transzferhálózatok
  • távjelzési technikák
  • a távközlési ipar előzményei: egyidejű, teret áthidaló kommunikációs rendszerek
  • füstjelzés, fény- és tűzjelzés, fáklyatelegráf
   • hangjelzés, dobjel, harci kürt, postakürt
   • népi kultúra: gémeskút szemaforjelzés
   • tengerészeti jelzőrendszerek, zászló, szemafor
   • vasúti jelzőrendszer, szemafor
   • optikai telegráf
  • jelenlétkommunikáció jelzései, amikor a beszéd alapú kommunikáció nem lehetséges
   • zászló- és karjelzési rendszerek
   • mutogatás, jelnyelv
   • rendőri karjelzés
   • fényjelzések
  • többidejű, egyterű technikák
   • nyilvános terek
   • forgalomszabályozás, eligazítás
   • reklám
   • művészet


 3. Képrögzítés és képmegjelenítés, mozgásillúzió-technikák.
  • állóképi illúziótechnikák
   • o perspektíva
   • o anamorfózis
  • a képrögzítés és képmegjelenítés előzményei
   • camera obscura története, fontossága
   • laterna magica története, fontossága
   • projektor
  • állókép, képzőművészet, képnyomtatás, informatív kép
  • fotó
  • mozgásillúzió technikai előzményei
  • mozgástörténetek, storyline

  • [Ivins 2001]
   Megmozdul az állókép, in: [Kolta 2004]
   [Vivié 1961]
   Camera obscura és lineáris perspektíva, in: [Kittler 2005:41-67]
   Laterna magica és A világkép korszaka, in: [Kittler 2005:68-89]
   Fotográfia, in: [Kittler 2005:123-153]


 4. Film, mozi.
  • film
  • mozgóképes technológia
  • mozi, filmszínház, házimozi

  • [Kolta 2004]
   [Vivié 1961]
   Film, in: [Kittler 2005:154.225]


 5. Hangrögzítés, hanglejátszás.
  • rögzített hang története, technikái
  • hangkeltés
   • hangerősítés, megafon, hangszóró
   • üzenő dob, harci eszköz
   • hangszer
  • hangrögzítés, hanglejátszás
   • mikrofon
   • fonográf
   • lemezjátszó
   • CD
   • magnó
   • mp3


 6. Valós idejű távközlés: a globális kommunikáció kezdete
  • telegráf
  • telefon
  • telex
  • telefax
  • képtelefon
  • mobiltelefon


 7. Sugárzott hang: rádió.
  • rádió

  • [Barbier & Lavenir 2004]


 8. Sugárzott kép: tévé.
  • sugárzott média
  • radar
  • tévé
  • videó

  • Televízió, in: [Kittler 2005:226-244]
   [Barbier & Lavenir 2004]


 9. Írásbeliség, nyomtatás.
  • írásbeliség
  • ábécé
  • font
  • írás
  • írógép
  • nyomtatás
  • sajtó
  • printer
  • tetoválás (testírás)

  • [Goody 1998a]
   [Goody 1998b]


 10. Memóriaintézmények, archívumok.
  • dokumentum, metainformáció, metaadat, formai, tartalmi, adminisztratív metaadat
  • memóriaintézmények, archívum
  • KOS, tudásszervezési rendszer, taxonómia, tezaurusz, folkszonómia, ontológia, címkézés
  • Elektromos áram, villamosság
  • Kontroll, média, nyilvánosság, közönség, sajtó, hatalom, politika

  • Dokumentum, in: [Syi 2007:103-121]
   Tudásszervezési rendszer, in: [Syi 2007:123-142]


 11. Számítógép-hálózatok
  • számítógép
  • hálózat, web
  • a digitális kommunikáció alapfogalmai
   • multimédia
   • interaktivitás
   • hipertext
   • adatbázisok
   • információs túltermelés
   • mérési, elemzési lehetőségek;
   • az önkifejezés és a közösségszerveződés új módjai

   Számítógép, in: [Kittler 2005:245-252]
   Hipertext, in: [Syi 2007:49-58]
   Mi a média, in: [Syi 2007:235-249]
   Adatbázis, in: [Syi 2007:59-101]
   How much information, 2003 [How 2003a] és [How 2003b]
   How much information, 2009 [How 2009]
   Multimédia, interaktív média, in: [Kangyal et al 2011: 48-60]


 12. Kollektív intelligencia, peer production.
  • kollektív intelligencia, web2.0
  • peer production
   • grid, cloud
   • p2p, fájlcserélő hálózatok
   • humangrid, open source
   • bittorrent
   • szenzorok
  • mediatizált terek
  • wiki, blog
  • crowdsourcing
  • konvergens tv

  • Mi, a média, in: [Syi 2007:251-268]


 13. Interakció, navigáció.
  • az ember-gép interakció, az interfész kultúra kérdései.
  • felhasználói felületek; interakciótervezés, interfészelemzés.
  • navigáció
  • keresési lehetőségek, keresési stratégiák
  • relevancia, kereséstipológia
  • youtube

  • Információelérés, in: [Syi 2007:273-303]
   Interfész, in: [Kangyal et al 2011:29-195]
   Navigáció, in: [Kangyal et al. 2011:196-294]


 14. A megosztás gazdaságtana.
  • szerzői jog, creative commons
  • a megosztás gazdaságtana; közösségi hálózatok, szociális szoftverek
  • a konvergencia szintjei
  • web 3.0, szemantika, szemantikus web, gépi intelligencia

  • Creative commons, in: [Syi 2007:268-272]
   [Bodó & Szakadát 2007]
   [Bodó 2011]
   [Csigó 2009]


Szakirodalom

 • [Beniger 2005]
  James R. Beniger, Az irányítás hatalma, Budapest: Gondolat-Infonia, 2005
 • [Barbier & Lavenir 2004]
  Frederic Barbier & C.B. Lavenir, A média története, Budapest: Osiris, 2004
 • [Bodó 2011]
  Bodó Balázs, A szerzői jog kalózai, Typotex, 2011
 • [Bodó & Szakadát 2007]
  Bodó Balázs, Szakadát István, A hálózati kooperáció gazdaságtana. In: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak. Budapest: Typotex Kiadó, 2007
 • [Csigó 2009]
  Csigó Péter, A konvergens televíziózás - Web, tv, közösség, L'Harmattan, 2009
 • [Goody 1998a]
  Jack Goody, Ian Watt, Az írásbeliség következményei, in: [Nyíri-Szécsi 1998: 111-128]
 • [Goody 1998b]
  Jack Goody, Nyelv és írás, in: [Nyíri-Szécsi 1998: 189-221]
 • [Habermas 1995]
  Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Budapest: Osiris, 1995
 • [Halácsy et al. 2007]
  Halácsy Péter‚ Vályi Gábor‚ Berry Wellman (szerk.): Hatalom a mobil tömegek kezében, Budapest: Typotex, 2007
 • [How 2003a]
  How Much Information? 2003
 • [How 2003b]
  How Much Information? 2003 (áttekintő)
 • [How 2009]
  How Much Information? 2009
 • [Ivins 2001]
  William M. Ivins Jr., A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció, Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001
 • [Kangyal et al 2011]
  Kangyal András, Laufer László (szerk.) Gépérzet: Interfész, interakció, navigáció. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011
 • [Kittler 2005]
  Friedrich Kittler, Optikai médiumok, Budapest: Magyar Műhely‚ Ráció, 2005 (a, b, c, d, e, f, g, h)
 • [Kolta 2004]
  Kolta Magdolna, Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2004
 • [McQuail 2003]
  McQuail, Denis, A tömegkommunikáció elmélete, Osiris Kiadó, 2003
 • [Nyíri-Szécsi 1998]
  Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor (szerk.), Szóbeliség és írásbeliség, Budapest: Åron Kiadó, 1998
 • [Syi 2007]
  Syi, Egyben az egész, Budapest: Typotex, 2007
 • [Vivié 1961]
  Jean Vivié, A filmtechnika története és fejlődése, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1961.
  1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész