Névtér-alapfogalmak

 

 

A névtérépítés és - használat során legfontosabb fogalmak rövid meghatározásai példákkal, értelmező megjegyzésekkel kiegészítve.

névhordozó

dolog, entitás, amihez nevet lehet rendelni

Példa: egy ember, egy kutya, egy testület, egy település, lovak, magyar emberek, férfiak

névhordozótípus

névhordozó lehet egyedi entitás (individuum) vagy egyedi entitások minősített csoportja (univerzálé)

individuum

egyedi entitás (annak fogalma) mint névhordozótípus

Példa: egy ember, akit Kovács Jánosnak hívnak, magyar állampolgár, szig.szám: 123456AB; Szentendrének nevezett város, melynek koordinátái: é. sz. 47.67350° k. h. 19.07257°; egy Fidesz nevű politikai párt a 2000-es évek elején Magyarországon

Megjegyzés: Az ’individuum’ helyett használhatnánk az ’előfordulás’, ’példány’, ’partikuláré’ vagy az ’instancia’ terminusokat is.

univerzálé

egyedi entitások – adott tulajdonság szerint – minősített csoportja (annak fogalma) mint névhordozótípus

Példa: politikai párt, magyarországi település, 60 évnél idősebb férfi, kutya, briárd

Megjegyzés: Az ’univerzálé’ helyett használhatnánk az ’osztály’ vagy a ’típus’ terminusokat is.

név

névhordozóhoz rendelt – valamely nyelven kifejezett – nyelvi megnyilatkozás (kifejezés)

Példa: Kovács János, Szentendre, Fidesz, kutya, ló, város

névtípus

névtípus lehet tulajdonnév vagy köznév

tulajdonnév

individuumhoz mint névhordozótípushoz – szándék szerint – egyedi módon (unikusan) rendelt név

Példa: Kovács Ferenc (személynév), id. dr. Baja Lászlóné (személynév), Baja (földrajzi név), MSZMP (testületi név)

Megjegyzés: A tulajdonnév csak referál, tehát van terjedelme, de nincs jelentése.

köznév

univerzáléhoz mint névhordozótípushoz rendelt név (szakkifejezés, dokumentumtípus, nyelv, ismeretterület stb.)

Példa: kutya, ló, város

Megjegyzés: i) A köznév referál is, denotál is, tehát egyaránt van terjedelme és jelentése. ii) A közneveket is lehetne típusokra bontani, de jelen szakaszban erre nincs szükség.

tulajdonnévtípus

tulajdonnév lehet személynév, testületi név, földrajzi név, családnév, márkanév, műcím, rendezvénynév stb.

Megjegyzés: A tulajdonnévtípus helyett használhatjuk a névtípus kifejezést (ha a kontextus alapján egyértelmű a jelentése).

névtér

valamely archívum/dokumentumtár adatrendszerén belül valamely névtípusba tartozó nevek egységesített és strukturált adatbázisa – a hozzá tartozó informatikai alkalmazással és az építésben résztvevők együttműködésével együtt

névtéradatbázis

valamely adatrendszeren belül adott névtípus összes névelőfordulásának egységesített és strukturált állománya

Megjegyzés: i) A névteret használó adatrendszeren belül szükséges a névtípus önálló entitásként kezelése és az adott névtípusra vonatkozóan az adatbázis normalizálása. ii) Ekkor – az informatikai rendszeren belül – a nevekre történő hivatkozás mesterséges azonosítók segítségével valósul meg.

névtéralkalmazás

adott névtéradatbázis kezeléséhez szükséges funkciók informatikai megvalósulása

névjegy

valamely név és névhordozó egyértelmű (és együttes) azonosításához szükséges adatok strukturált megjelenítése

Megjegyzés: i) A névtér működtetésének két nagy nehézségét a névszinonimitások és -homonimitások előfordulása jelenti: gyakran előfordul, hogy különböző névhordozókhoz azonos nevek tartoznak, illetve ugyanazon névhordozókhoz több név is hozzárendelhető. Ezek kezelésében segíthet egy intelligens névjegy-rendszer alkalmazása. ii) A névjegy névtípusonként és archívumonként változhat.

névadatlap

valamely névvel és névhordozóval kapcsolatban rendelkezésre álló összes adat strukturált megjelenítése

Megjegyzés: i) A névadatlap tartalmazza a névjegy adatait is. ii) A névadatlap névtípusonként és archívumonként változhat.

nemzeti névtér

adott kultúrkör (ország, nyelvközösség) valamely névtípusba tartozó névelőfordulásainak egységes rendszere az együttműködő archívumok/tárak saját névtereinek egyetlen, integrált, egységesített névtérre vetítése révén

Megjegyzés: Ide tartoznak a névtér-adatbázis mellett a működéshez szükséges informatikai eszközök, a névtér működtetéséhez szükséges központi és lokális alkalmazások, valamint a résztvevők közös munkája és az együttműködését biztosító szabályrendszer is.

nemzetinévtér-rendszer

több névtípus kiszolgálására képes nemzeti névtér

Megjegyzés: A ’nemzetinévtér-rendszer’ terminusa helyett – amikor nem zavaró – használhatjuk a ’nemzeti névtér’ terminust.

tudásszervezési rendszer

fogalmak/terminusok strukturált rendszere (Knowledge Organization System - KOS)

tezaurusz

tudásszervezési rendszer, amelyben a fogalmak/terminusokat a generikus alá-, fölérendeltje reláción túl további - szabványos - relációk (például a partitív alá-, fölérendeltje, következménye, előzménye relációk) mentén is struktúrálják.

osztályozási rendszer

tudásszervezési rendszer, amelyben a fogalmak/terminusok szervezési elve a generikus alá-, fölérendeltje (faja/neme, isa, is a type of) reláció

geometria

földrajzi entitások geometriai tulajdonságainak együttese, amelyek segítségével a földrajzi entitásokat el lehet helyezni a digitális földrajzi térben.

bona fide

olyan entitások (univerzálék, relációk, tulajdonságok), amelyek emberi akaratoktól függetlenül léteznek

tó, folyó, folyómeder létezése, elhelyezkedése, geometriája a földrajzi térben adott időpontban

ember létezése, születése, halála, szeme színe, testsúlya

fiat

olyan entitások, amelyek emberi akaratoktól függően léteznek, azaz létezésük emberi konstitutív aktusok eredménye

ország, megye, település határa, neve

intézményi/társadalmi státus

névhordozók (személyek, testületek, földrajzi entitások stb.) konstitutív tulajdonságai

földrajzi entitások közigazgatási státusa (főváros, város, nagyközség, településrész)

párt, cég, jogi személy jogszerű létezése, minősége

együttműködési szabály

intézményen belüli, illetve intézményközi névterek adatkezelésére vonatkozó kooperációs szabályok

átjárhatóság (interoperabilitás)

intézményi és/vagy informatikai értelemben elkülönülten kezelt archívumok (adatrendszrek) közti egységes hivatkozási rendszer biztosítása (közös tulajdonnév- és köznévterek használatán keresztül)

időpontosság

Az eseményekhez eltérő pontossággal rendelhetünk időbeli információt: lehet, hogy egy eseményt órára, napra, hónapra, évre pontosan ismerünk, de az is előfordulhat, hogy csak évtizednyi, évszázadnyi pontossággal tudunk megadni valamilyen esemény vélelmezhető idejét. Azért, hogy az események időjelzését informatikailag egységesen kezelhessük, az időbeli adatok pontosságát az 'időpontosság' megadásával kezelhetjük.

Getty

Getty tezauruszok

DNS

az internetes domainnevek globálisan kezelt rendszere (DNA - domain name system).

FRAD

Functional Requirements for Authority Data

FRBR

Functional Requirements for Bibliographic Records

homonimitás

az a nyelvi jelenség, amikor egy terminussal több fogalomra hivatkozunk

1) ár mint árvíz
2) ár mint pénzügyi értékjelzés
3) ár mint szúrószerszám
4) ár mint terület-mértékegység

szinonimitás

az a nyelvi jelenség, amikor több terminussal egy fogalomra hivatkozunk

1) kutya a kutyaság jelzésére
2) eb a kutyaság jelzésére

névhomonimitás

homonimitás tulajdonnevek esetében

1) Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász
2) Berki Krisztián herevasaltató bulvárszereplő

névszinonimitás

szinonimitás tulajdonnevek esetében

1) Sztálinváros
2) Dunaújváros