Cselekvéselmélet

- Syi -

 

A tantárgy céljaSzakadát István

A tantárgy a szociológia alapfogalmait cselekvéselméleti megközelítésben mutatja be. A kurzus első részében a társadalmi cselekvés értelmezéséhez szükséges fogalmakat tárgyaljuk: szabályszerűség, racionalitás, érték, norma, szokás, érdek, preferencia, motiváció, egyéni és kollektív tudat, közösség, kollektív cselekvés, konszenzus, konfliktus, döntés, társadalmi szerep, reciprocitás, kultúra. Elemezzük még a kényszervezérelt cselekvéseket is, röviden kitérünk a hatalom- és uralomelméletekre. A kurzus második részében - játékelméleti eszközökre támaszkodva - bemutatjuk a racionális cselekvések elméletét, amely a kényszermentes helyzetekben racionálisan mérlegelő ember cselekvéseinek elemzésére alkalmas. Az alapjátékok áttekintése után fokozatosan kiterjesztjük a vizsgálódás horizontját, és bemutatjuk, hogy miként lehet a társadalmi kooperáció jelenségeit megmagyarázni játékelméleti alapon (direkt és indirekt reciprocitás, reputáció).
 
kötelező irodalom:
Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban,
Budapest: Typotex, 2008


ajánlott irodalom:
syi.hu/CSE,
Budapest: L'Harmattan, 2014
A tananyag prezentációja

Miután betöltötte a prezentáció tartalmát (a prezi-ablak alján található nyílra kattintva), a prezentációt többféle módon használhatja. Egyrészt egyesével lépdelve végigmehet a prezentáció ajánlott útvonalán (vagy a prezi-ablak nyílai vagy a billentyűzet 'jobbra mutató nyíl' gombja segítségével), másrészt szabadon bejárhatja az anyagot (a ZUI-navigáció lehetőségeinek megfelelően). A prezentációt megnézheti a prezi-ablakban, de kinagyíthatja a teljes képernyőre is. • a tananyagban szereplő kategóriák és a köztük levő kapcsolatok bemutatása
 • a társadalmi cselekvés fogalma
 • a társadalom legkisebb modellje: Ego és Alter
 • a cselekvés motivációi, mérlegelés vs. nem-mérlegelés, egoizmus vs. altruizmus
 • érték és norma
 • cselekvésbefolyásolás, hatalom, uralom
 • komplementaritás és reciprocitás fogalmai és a köztük levő különbség
 • társadalmi helyzetek tipizálása, megoldása, játékelmélet

 • az érték fogalma
 • preferencia, vágy, első- és másodrendű vágy
 • akarat

 • a társadalmi norma fogalma
 • szöveges és videós példák a társadalmi normákra
 • a társadalmi norma összetevői: tartalom, modalitás, autoritás, címzett, feltételesség, körülmény, szankció
 • a társadalmi norma típizálási lehetőségei
 • normatípusok szankciók szerint: jog, konvenció, erkölcs
 • normatípusok logikai szint szerint: elsődleges, másodlagos norma
 • a társadalmi norma és a szankció kapcsolata
 • a robotika három törvényének paradoxona

 • szokás
 • érdek
 • célracionális, habituális cselekvés

 • a büntetés mint fájdalomokozás, a büntetés története mint fájdalomipar
 • a fájdalomokozás típusai
 • kínzás és kivégzés
 • fájdalomokozó eszközök: testrész-fájdalomokozás, testegész-fájdalomokozás, lelki fájdalomokozás, kivégző eszközök

 • cselekvésbefolyásolási helyzetek
 • hatalom fogalma, példái
 • hatalomforrások típusai
 • hatalomforrás, hatalompotenciál, hatalomgyakorlás
 • uralom fogalma, példái
 • uralom típusai
 • karizmatikus uralom, tradicionális uralom, racionális uralom, átértelmezett karizmatikus uralom


 • A játékelmélet alapfogalmainak bemutatása
 • játék, játszma, játékosok, döntési alternatívák, interdependencia
 • kifizetési, kimenetmátrix (payoff), preferenciamátrix
 • 100 dolláros játék, társadalmi dilemma
 • egoista vs. altruista preferenciarendezés
 • kooperálás vs. dezertálás
 • szimmetrikus-aszimmetrikus játékok

 • fogolydilemma játék
 • mártírjáték
 • gyáva nyúl játék
 • önkéntes játék
 • vezérjáték
 • hősjáték (nemek harca)
 • bizalmi játék
 • koordinációs játék
 • privilégiumjáték

 • többalternatívás játékok modellezése
 • aszimmetrikus játékok modellezése
 • többszereplős játékok modellezése
 • közlegelők tragédiája, potyautasság, többszereplős önkéntes játék
 • példák

 • ismételt játékok modellezése, játéksorozat
 • ismerősök, emlékezet modellbe emelése
 • a jövő árnyéka
 • fogolydilemma mintázat
 • feltétel nélküli vs. feltételes stratégiák
 • Axelrod számítógépes szimulációs tornája
 • Rapoport Tit for Tat stratégiája
 • zajos játékok
 • WSLS, nagylelkű TFT

 • cselekvési és értéklési szabályok
 • másod- és harmadrendű cselekvés, értéklés
 • ismeretlenek, Donor, Recipiens
 • reputáció
 • image scoring, simple standing, score judging, shunning
 • harmadrendű stratégiák dekomponálása

 • méltányosságelméletek
 • ultimátumjáték
 • diktátorjáték
 • public good game
 • bizalmi játék